Vyhledat na webu

Zavřít

Učební plány

Učební plány

Učební plány

Byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství, s přihlédnutím k potřebám gymnaziálního vzdělání na naší škole. Při tvorbě byly vzaty v úvahu připomínky předmětových komisí. Do plánu byly zapracovány povinné oblasti, průřezová témata a systém volitelných předmětů (pro vyšší gymnázium.) 

Nižší gymnázium

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

PRIMA, SEKUNDA

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník prima sekunda tercie kvarta
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 5 4 4 4
Anglický jazyk 5 3 3 3
2. cizí jazyk 0 3 3 3
Člověk a společnost Občanská výchova 1 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika 5 4 4 4
Člověk a příroda Zeměpis 2 2 2 2
Fyzika 1,5 2 2 2
Biologie 1 2 1 2
Chemie 0 1,5 2 2
Informatika Informatika 1 1 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 1 1 1
Člověk a svět práce Fyzika 0,5 0 0 0
Chemie 0 0,5 0
Občanská výchova 0 0 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2
Biologie 1 0 1 0

Celkem 30 30 31 31

TERCIE, KVARTA

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník prima sekunda tercie kvarta
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 5 4 4 4
Anglický jazyk 5 3 3 3
2. cizí jazyk 0 3 3 3
Člověk a společnost Občanská výchova 1 1 1 2
Dějepis 2 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika 5 4 4 4
Člověk a příroda Zeměpis 2 2 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Chemie 0 2 2 2
Informační a komunikační technologie Informační technologie 1 1 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 1 2 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2

Celkem 30 30 31 31

Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ (celkem 11 hodin) je osm zařazeno do vyučovacího předmětu Tělesná výchova a zbývající tři do Biologie, v primě 1 hodina týdně, v tercii 2 hodiny týdně. 

Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (celkem 4 hodiny) je zařazena jedna hodina týdně v primě do předmětu Fyzika,jedna hodina týdně v v sekundě do předmětu Chemie, jedna hodina týdně v tercii do předmětu Informační technologie a jedna hodina týdně v kvartě do předmětu Občanská výchova. 

Vyšší gymnázium

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

1. A 2. ROČNÍKY/KVINTA, SEXTA

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník


kvinta sexta septima oktáva
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 3 3 4 4
Anglický jazyk 3 3 4 3
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Člověk a společnost Základy spol. věd 1 1 0 2
Dějepis 2 3 2 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 3
Člověk a příroda Zeměpis 3 2 0 0
Fyzika 3 3 2 0
Biologie 3 3 2 0
Chemie 3 3 2 0
Informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika 2 1 1 0
Umění a kultura Estetická výchova - hudební  2/0 2/0 0 0
Estetická výchova - výtvarná 0/2 0/2 0 0
Člověk a svět práce Základy společenských věd 0 0 2 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 1. volitelný předmět 0 0 2 4
2. volitelný předmět 0 0 2 4
3. volitelný předmět 0 0 2 4
4. volitelný předmět 0 0 2 3

Celkem 34 33 33 32

3. A 4. ROČNÍKY/ SEPTIMA A OKTÁVA

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník


kvinta sexta septima oktáva
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 3 3 4 4
Anglický jazyk 3 3 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Člověk a společnost Základy spol. věd 1 1 2 3
Dějepis 2 3 2 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 4
Člověk a příroda Geografie a geologie 3 2 0 0
Fyzika 3 3 2 0
Biologie 3 3 2 0
Chemie 3 3 2 0
Informační a komunikační technologie Informační technologie 2 1 1 0
Umění a kultura (jeden z předmětů) Hudební výchova 2 2 0 0
Výtvarná výchova 2 2 0 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty
0 0 6 12

Celkem 34 33 33 32

Povinně volitelné předměty

V posledních dvou ročnících studia studenti navštěvují volitelné předměty. 

 • Literatura a komunikace (jednoletý i dvouletý)

 • Konverzace v anglickém jazyce (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář k B2First (dvouletý)

 • Seminář k C1Advanced (dvouletý)

 • Konverzace v německém jazyce (dvouletý)

 • Konverzace ve španělském jazyce (dvouletý)

 • Konverzace ve francouzském jazyce (jednoletý i dvouletý)

 • Základy ruského jazyka (jednoletý)

 • Ruština pro maturanty (jednoletý)

 • Latinský jazyk (jednoletý)

 • Seminář a cvičení z matematiky (jednoletý i dvouletý)

 • Deskriptivní geometrie (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář a cvičení z fyziky (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář a cvičení z chemie (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář a cvičení z biologie (dvouletý)

 • Kapitoly ze zeměpisu (jednoletý i dvouletý)

 • Společenskovědní seminář (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář z psychologie (jednoletý i dvouletý)

 • Seminář z filosofie (jednoletý)

 • Ekonomie (jednoletý i dvouletý)

 • Kapitoly z dějepisu (dvouletý)

 • Dějiny hudby (dvouletý)

 • Dějiny umění (jednoletý i dvouletý)

 • Informatika a programování (jednoletý i dvouletý)

Otevírají se předměty, které si vybere dostatečný počet zájemců, zpravidla minimálně 12 studentů. 

Zobrazit navigaci