Přijímací zkoušky 2020


Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu:

čtyřleté studium: ZDE.

osmileté studium: ZDE.


Co mám dělat:

1. Pokud jsem přijat(a)

    - Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá.

    - Pokud chci nastoupit, je nutné přinést do školy zápisový lístek:

            čtyřleté studium: do 23. června 2020,

            osmileté studium: do 24. června 2020.

    - Prosíme o co nejrychlejší oznámení o tom, zda k nám nastoupíte či nikoli! Děkujeme.

2. Pokud nejsem přijat(a)

    - Škola zasílá rozhodnutí o nepřijetí. 

    - Dle zákona č. 135/2020 Sb. není v letošním roce proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí odvolání přípustné.

    - Uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (ke stažení ZDE).

    - Dle zákona 232/2020 Sb. musí uchazeč tuto žádost podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 


Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví.
Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.Ve školním roce 2020/2021 otevíráme: 3 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)

                                                                     1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 2. března 2020 v kanceláři školy (1. patro, 8:00 - 16:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice. V době jarních prázdnin je kancelář otevřena v čase 8:00 - 13:30.

Gymnázium je povinné za účelem daným zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) , zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zpracovávat následující osobní údaje:

Uchazeč: Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných opatření.

Zákonný zástupce: Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu.

Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy ve spisovně, digitalizované osobní údaje jsou uloženy na elektronických úložištích školy. Tyto osobní údaje budou skartovány resp. vymazány po uplynutí skartační doby v souladu se spisovým řádem a skartačním plánem školy – školského zařízení. Tyto dokumenty škola poskytuje k nahlédnutí.


Přijímací zkoušky na gymnáziu J. V. Jirsíka proběhnou v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. (úplné znění tohoto zákona ke stažení ZDE, informace k tomuto zákonu ZDE.)


Termíny:

  • 8. 6. 2020 - přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium
  • 9. 6. 2020 - přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
  • 23. 6. 2020 - náhradní termín přijímacích zkoušek

Čas pro složení zkoušky je prodloužen o 15 minut u matematiky (na 85 minut) a o 10 minut u českého jazyka na (70 minut).

Jednotné zkušební schéma (přesný rozpis časů jednotlivých zkoušek) naleznete ZDE.

Prosíme respektujte, že na přijímací zkoušky bude umožněn vstup do budovy pouze uchazečům (nikoli rodičům, doprovodu apod.). 

Po dobu zkoušky i v době přestávky mezi testy přebírá za uchazeče odpovědnost Gymnázium J. V. Jirsíka. Uchazeč je povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru. Budovu GJVJ nelze po dobu přestávky opustit. Po dobu trvání zkoušky včetně přestávky nebude povolen přístup do budovy školy ani zákonným zástupcům uchazeče. Děkujeme za pochopení.

Po celou dobu je uchazeč povinen řídit se materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení ZDE).

Uchazeči bude umožněn vstup pouze s vyplněným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které obdržíte s pozvánkou.

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Ministerstvo školství připravilo projekt „Přijímačky bez obav“, v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. ZDE mohou uchazeči také získat podrobné informace o přijímacích zkouškách. 

"Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

"Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách."

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 


Důležité dokumenty

Kritéria pro přijímací řízení čtyřleté gymnázium: ZDE

Kritéria pro přijímací řízení osmileté studium: ZDE

Pozvánka na přijímací zkoušky čtyřleté gymnázium ZDE

Pozvánka na přijímací zkoušky osmileté gymnázium ZDE

Pravidla ochrany zdraví v průběhu jednotné přijímací zkoušky: ZDE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: ZDE

Organizace jednotné přijímací zkoušky: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky: ZDE

Zdroj informací: CERMAT


Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří proběhl ve středu 8. 1. 2020.

Program na Den otevřených dveří ke stažení ZDE.

Leták na Den otevřených dveří ke stažení ZDE.

Prezentace na Den otevřených dveří ke stažení ZDE (termíny uvedené v prezentaci vzhledem k situaci ohledně covid-19 neplatí).

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ke stažení ZDE.

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto na našem gymnáziu proběhly 18.1.2020.

Výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium: ZDE.

Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium: ZDE.

Výsledky budou zveřejněny také na vývěsce školy.

Maximální počet bodů z matematiky + českého jazyka je 50+50.

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 20. 1. 2020 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00. 

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2020

Vzhledem k tomu, že gymnázium je dle nařízení vlády od středy 11. března 2020 uzavřeno, ruší se také výuka přípravných kurzů! Za pět kurzů, které z tohoto důvodu neproběhly, bude všem vrácena poměrná částka, tedy 1.250,- Kč. Na vracení peněz pracujeme. 

Pokud budete mít zájem, můžeme Vám zaslat zbylé materiály, které byly připraveny na přípravné kurzy. Pokud je chcete zastat na emailovou adresu, prosím, vyplňte krátký dotazník a my Vám materiály v co nejbližší době zašleme. 

Dotazník je k vyplnění ZDE!!!

Děkujeme za pochopení.