Učební plány

Byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství, s přihlédnutím k potřebám gymnaziálního vzdělání na naší škole. Při tvorbě byly vzaty v úvahu připomínky předmětových komisí. Do plánu byly zapracovány povinné oblasti, průřezová témata a systém volitelných předmětů (pro vyšší gymnázium.)

Nižší gymnázium

Školní vzdělávací program NG

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník prima sekunda tercie kvarta
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 5 4 4 4
Anglický jazyk 5 3 3 3
2. cizí jazyk 0 3 3 3
Člověk a společnost Občanská výchova 1 1 1 2
Dějepis 2 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika 5 4 4 4
Člověk a příroda Zeměpis 2 2 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Chemie 0 2 2 2
Informační a komunikační technologie Informační technologie 1 1 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 1 2 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2

Celkem 30 30 31 31

Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ (celkem 11 hodin) je osm zařazeno do vyučovacího předmětu Tělesná výchova a zbývající tři do Biologie, v primě 1 hodina týdně, v tercii 2 hodiny týdně.

Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (celkem 4 hodiny) je zařazena jedna hodina týdně v primě do předmětu Fyzika,jedna hodina týdně v v sekundě do předmětu Chemie, jedna hodina týdně v tercii do předmětu Informační technologie a jedna hodina týdně v kvartě do předmětu Občanská výchova.

Vyšší gymnázium

Školní vzdělávací program VG

Vzdělávací oblasti Předmět/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
kvinta sexta septima oktáva
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk 3 3 4 4
Anglický jazyk 3 3 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Člověk a společnost Základy spol. věd 1 1 2 3
Dějepis 2 3 2 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3 4
Člověk a příroda Geografie a geologie 3 2 0 0
Fyzika 3 3 2 0
Biologie 3 3 2 0
Chemie 3 3 2 0
Informační a komunikační technologie Informační technologie 2 1 1 0
Umění a kultura (jeden z předmětů) Hudební výchova 2 2 0 0
Výtvarná výchova 2 2 0 0
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty
0 0 6 12

Celkem 34 33 33 32

V posledních dvou ročnících studia studenti navštěvují volitelné předměty. Vybírají z nabídky: Konverzace z A, N, F, R, Latina, Společenskovědní seminář, Literární seminář, Literatura a komunikace, Psychologie, Ekonomie, Semináře z M, F, Bi, Ch, D, Z, Programování,Dějiny umění.

Otevírají se předměty, které si vybere dostatečný počet zájemců.

Výuka jazyků, spolupráce s ELEC

Externí přístup pro jazykové učebny: 

Přístup z Internetu Přístup ze školní sítěPřístup pro učitele z Internetu Přístup pro učitele ze školní sítě

Na naší škole je vyučována angličtina jako první cizí jazyk povinný pro všechny. Druhý cizí jazyk je také povinný a studenti si volí mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou.

Studenti osmiletého gymnázia studují v primě pouze angličtinu a druhý cizí jazyk přibírají v sekundě. Studenti čtyřletého gymnázia studují oba cizí jazyky od prvního ročníku.

Pro zájemce probíhá výuka latiny, španělštiny a italštiny jako nepovinného předmětu.

Naše škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Naši studenti tak mají možnost účastnit se přípravných kurzů k prestižním mezinárodním zkouškám Cambridge English z angličtiny.

Vyučující němčiny spolupracují s Goethe Institutem a studenti mají možnost připravit se na Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.

Vyučující studentům pomohou vybrat si vhodnou zkoušku a poradí s přípravou.

Mezinárodně platný certifikát potvrzující jazykovou úroveň je důležitou součástí kvalifikačního portfolia každého studenta a od letošního školního roku navíc mají studenti možnost nahradit tímto certifikátem odpovídající úrovně profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka.

Více informací:

Nepovinné předměty

Nepovinné předměty jsou předměty, které si se stávají povinnými, pokud si je studenti vyberou a přihlásí se na ně. Většina z nich probíhá v nultých hodinách, tedy od 7.25 do 8.10 hod.

V současnosti jsou nabízeny předměty: Latina, Ruština, Španělština, Italština, Francouzská kultura a konverzace, Psaní odborných prací, Programování v Baltíku, Programování v Jazyce C/C++, Programování robotů,  Kultura mluveného slova a dále sportovní kroužky, sborový zpěv,...

Němčina: Knihovnička zjednodušené (adaptované) četby

Využijte možnost zapůjčení knížky a využít četbu jako cestu ke zdokonalení jazyka. V knihovně u p. prof. A. Schacherlové

Vědomostní a logické soutěže

Přírodovědný klokan (pro tercii, kvartu a 1. a 2. ročníky vyššího gymnázia) – více informací na http://www.kag.upol.cz/…ovednyklokan

Fyzikální soutěže a olympiády 

Fyzikální olympiáda (http://www.fyzikalniolympiada.cz

Astronomická olympiáda (http://olympiada.astro.cz)

Náboj a Náboj Junior (https://physics.naboj.org) a (https://junior.naboj.org)

Vím proč (https://www.vimproc.cz)

Středoškolská odborná činnost (http://www.soc.cz)

FYKOS a Fyziklání (https://fykos.cz/akce/fyziklani/start)

Energetická olympiáda (https://www.enol.cz)

Wings of Future (http://wof.lu.fme.vutbr.cz)

Fermiho úlohy (http://isouteze.upol.cz/fermi)

Jaderná maturita

IVT a programování

Bobřík informatiky (všichni studenti) – více informací na www.ibobr.cz

Korespondenční seminář z programování http://ksp.mff.cuni.cz/

Biologická olympiáda 

http://www.biologickaolympiada.cz

Chemie

Chemická olympiáda: https://olympiada.vscht.cz

 

ChemQuest: https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest

 

Fotosoutěž Svět (je) chemie: https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez

 

Matematika

Matematický klokan 

Matematická olympiáda http://cgi.math.muni.cz/~rvmo/

Korespondenční semináře: Praha – http://pikomat.mff.cuni.cz/uvod.html

Konverzační soutěž v němčině

  • zájemci o účast ve se mohou hlásit u PhDr. V. Týmla

Akcent: schopnost vést dialog se zkoušejícími, prezentovat vlastní názory, hodnotit klady a zápory, reagovat na současnou situaci v důležitých oblastech (věda a technika, kultura, regionální politika…) Úrovně: školní, okresní, krajské a národní kolo.

Prezentace o jednotlivých předmětech

Pokud jste neměli možnost navštívit nás během Dne otevřených dveří, můžete se podívat na prezentace o jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Angličtina  pdf 
Biologie a zeměpis  pdf 
Český jazyk pdf  
Dějepis pdf
Estetická výchova  pdf
Francouzština  pdf 
Fyzika  pdf 
Chemie  pdf 
IVT  pdf 
Matematika  pdf 
Německý jazyk  pdf 
ON a ZSV  pdf 
TV   pdf (8 MB)